Privacybeleid BosMti Groep

BosMti Groep vindt de bescherming van privacy van groot belang. Wij streven ernaar dat er met zorg omgegaan wordt met de gegevens van onze relaties.

Dit privacybeleid is geschreven op basis van de nieuwe wet; Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). BosMti Groep houdt zich in alle gevallen aan deze wet- en regelgeving.

In dit beleid staat hoe wij met uw gegevens omgaan. Zodra u gevraagd wordt om bepaalde informatie over te dragen wordt dit altijd gedaan in overeenstemming met dit privacybeleid. Wij verwerken voornamelijk gegevens van (potentiële) studenten en (potentiële) relaties. Daarnaast leggen we bepaalde gegevens van externe relaties vast.

Welke gegevens gebruiken we en waarvoor gebruiken we ze?

BosMti Groep verzameld gegevens om de activiteiten van het bedrijf beter te laten verlopen. Met bepaalde gegevens kunnen wij contacten onderhouden en op een juiste manier begeleiding geven. Dit laatste is bij studenten aan de orde.

We verwerken de volgende gegevens van studenten en relaties:

  • NAW (volledige naam, adres, woonplaats)
  • E-mail
  • (mobiele) telefoonnummer

Doel: leggen en onderhouden van contacten, administratieve doeleinde en verzenden van digitale nieuwsbrieven.

Voor studenten verwerken we tevens onderstaande gegevens:

  • Kopie ID
  • Geboortedatum en geboorteplaats
  • BSN-nummer
  • Eventueel beeldmateriaal (enkel ter bewijslast van onderwijsactiviteiten)
  • ouders/voogd
  • Bankgegevens
  • Bijzondere persoonlijke gegevens

Doel: gerichte begeleiding en verzekeren van studenten, uitbetalen van loon.

Voor studenten worden de gegevens gedurende de looptijd van de opleiding en daarna maximaal 7 jaar bewaard. Eveneens geldt dit voor de relaties tijdens de looptijd van het samenwerkingscontract en maximaal 7 jaar daarna. Hiermee voldoen wij aan de wettelijke bewaarplicht.

Waarom gebruiken we cookies op onze website?

Op de website www.bosmtigroep.nl maken we enkel gebruik van noodzakelijke cookies die de website bruikbaarder maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Hierdoor kan de website naar behoren werken.

Hoe beveiligen we uw gegevens?

Uw gegevens worden opgeslagen op een digitaal, zelf ontwikkeld platform. Dit platform kan enkel ingezien worden aan de hand van inloggegevens. Enkel medewerkers van BosMti Groep hebben deze inloggegevens. Verder houden we ook met zorg persoonlijk toezicht op uw gegevens die op papier verwerkt zijn.

Hoe gaan wij om met verstrekking aan derden?

De gegevens die u aan ons geeft zullen wij enkel aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hiervoor beschreven doeleinden. Een verstrekking wordt altijd gedaan in overeenstemming met dit privacybeleid.

Wat zijn uw rechten?

Als u een verzoek heeft tot een correctie of verwijdering van uw gegevens heeft u hier te allen tijde recht op. Met het recht tot inzage kunt u een verzoek indienen om te achterhalen welke gegevens van u gebruikt worden. Met het recht tot correctie heeft u de mogelijkheid om gegevens te verbeteren of aan te vullen. Met het recht tot verzet kunt u verzoeken om de gegevensverwerking te beëindigen.

U kunt als relatie een verzoek indienen die wij vervolgens zullen beoordelen. Binnen vier weken sturen wij een overzicht van uw gegevens zoals die bij ons bekend zijn. U kunt het verzoek samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs sturen naar onderstaand adres. Dit kopie hebben we nodig zodat u gemachtigd kan worden voor het inzage van uw gegevens.

Contactgegevens

BosMti Groep
info@bosmtiopleidingen.nl
De Huufkes 114
5674 TM Nuenen